Posted on

Thatha Konke

Go back to the song list

Published by: Skosana House of Music

Verse 1:

Mkhululi wami, Baba wami       (My liberator, My father)

Ngiletha konke kuwe Jesu         (I bring all to you)

Wethembisile ezwini lakho       (You promised in your Word)

Uyohlal’ umi nami njalo            (You stand on your Word always)

Noma ngihamb’ ehlane kumnyama   (even though I walk through darkeness)

Angesabi, ngob’ umi nami njalo          (I fear no evil, because you are with me always)

 

Chorus:

Ngithi thatha, thatha konk’ okwami   (Take all of me)

Ungihole njalo ungihole njalo       (Lead me all the way)

 

Verses 2

Wethembisile Jesu,                  (You promised my Jesus)

Wohlala nam’ imihla yonke                            (To be with me always)

Ngegama lakhe sizonqoba, siphephile                    (Through your name we are conquerers, and safe)

Sikhululekile,                                                                (Through your name we are free)

Sohlala ezwini lakhe, sohlala kulo imihla yonke   (We will stay in his Word, all the time)

Ngoba ngalo senginqobile, ngicebile, ngiqinile

 

Chorus:

Ngithi thatha, thatha konk’ okwami   (Take all of me)

Ungihole njalo ungihole njalo       (Lead me all the way)

 

Vamp

Ngikunika konke, Jesu wam’     ( I give you all, my Jesus)

Ngingowakho, Mfeli wam’         (I am yours, my saviour)

Ngithi thatha konke, Jesu wam’         (I say take all of me, My Jesus)

Thath’ uqobo lwam’ Mfeli wam’         (take my being, my saviour)

Thatha Konke, thatha konke, thatha konke…Mfeli wam’