Posted on

Vumani Ngerharibhana – Skosana Family

Go back to the song list

Published by: Skosana House of Music

Key of: Eb

Verse 1

uSomnini unzinze mandala ndulo (The Almighty has been before time )

Ungowanini nanini  (from everlasting to everlasting)

Sithi epumalanga nasetjingalanga hlokomani (rejoice from the east to the west)

Ngoba ulithemba elilodwa lobuphephelo bam’ (because He my only hope and place of refuge)

Chorus

Vumani ngerharibhana (Sing unto the Lord with a harp)

Dumisani kanye nam’,   (let us all together praise Him) 

Mrhubeleni ingometja siphakamis’ ibizo Lakhe,

Kanye kanye thina soke   (Let us all together sing unto Him a new song.)

Verse 2

Abosinga-zimu  okuthiwa ngabanamandla,

angikareki nakancane ngabo.   (I will serve nor worship no foreign god.)

Ngob’ uyangitjaphulula uZimu be angiph’ amadla, (My God broke all chains  and renewed my strength)

Angesabi litho ngombana ukhamba nam’   (I will have no fear for He is with me)

 

Repeat Chorus